ISJ Alba

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele

Concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Alba - iunie 2017

Imprimare

Ministerului Educaţiei Naţionale  organizează concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare.

.

 

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a)     este membru al corpului național de experți în managementul educațional;
b)     este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
c)      este personal didactic titular în învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
d)     are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;
e)     a obținut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
f)       are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
g)     nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
h)     este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
i)       la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Candidaţii depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 17-23 mai 2017, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 07-13 iunie 2017 la sediul Ministerului Educației Naţionale.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educației Naţionale, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0258/817255, în perioada 17-23 mai 2017, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00.

Toate documentele necesare înscrierii la concurs se pot descarca AICI